18%

کارگاه چرم حراجی‌های دوره‌ای رو برای محصولات مختلفش در طول ماه‌ها و فصول و سالیانه برگزار می‌کند که همه‌ی حراجی‌ها به مدت محدود و برای محصولات خاص و در دوره‌هایی نیز برای تمامی محصولات خواهد بود. علاوه بر برخی حراج چرم که به‌صورت ثابت برقرار هستند کدهای تخفیفی رو برای مشتریان ثابتمان در نظر داریم که می‌توانند روی خریدهایشان اعمال کنند.